Algemene voorwaarden

 1. Doelstelling
  Florine Coöperatief U.A. (“Florine”) is een coöperatie die zich ten doel stelt diensten te verlenen ten aanzien van de coördinatie van individuele vragen op het gebied van zorg ten behoeve van hen die zich middels aanmelding hebben aangesloten (de “Florine Familieleden”), alsmede de realisatie van multidisciplinaire samenwerking van organisaties werkzaam in de welzijn- en zorgsector.
 2. Toepasselijkheid
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst die aan de Florine Familieleden wordt verleend. Florine kan ook een beroep doen op deze algemene voorwaarden jegens alle personen die bij dienstverlening worden ingeschakeld en/of anderszins betrokken zijn.
 3. Omschrijving activiteiten
  Florine zal zich inspannen om in de individuele behoeften van Florine Familieleden op het gebied van zorg te doen voorzien en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. De daadwerkelijke verlening van zorg is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de desbetreffende hulpverleners, en geneeskundige behandelingsovereenkomsten en vergelijkbare overeenkomsten komen uitsluitend rechtstreeks tot stand tussen de desbetreffende hulpverlener en de Florine Familieleden.
 4. Florine Familielid
  Personen die Florine Familielid willen worden dienen zich op de door Florine aan te geven wijze aan te melden en de desbetreffende (jaarlijkse) bijdrage te voldoen. Florine behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren, onder restitutie van de eventueel reeds betaalde bijdrage.
  Florine behoudt zich tevens het recht voor om de relatie met een Florine Familielid te beëindigen indien naar het oordeel van Florine zij onvoldoende kans ziet in de behoeften van dat Florine Familielid te voorzien. In een dergelijk geval zal Florine een pro rata gedeelte van de betaalde bijdrage voor de lopende periode restitueren. In dat geval zal Florine zich inspannen het Florine Familielid op mogelijke alternatieven te wijzen.
 5. Verstrekking opdrachten
  Opdrachten verstrekt aan bij Florine werkzame personen worden beschouwd als uitsluitend aan Florine verstrekt, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Uitgesloten wordt de werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek dat hiervoor een afwijkende regeling geeft en de werking van artikel 7:407, lid 2 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht is verstrekt.
 6. Aansprakelijkheid
  Indien zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet (een nalaten daaronder begrepen) die tot aansprakelijkheid van Florine leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de bedragen waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Florine aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico van Florine voor deze gebeurtenis onder deze verzekering. Ingeval om welke reden dan ook Florine geen aanspraak heeft krachtens de hiervoor bedoelde verzekering zal de aansprakelijkheid van Florine beperkt zijn tot het bedrag dat Florine in rekening heeft gebracht voor het Florine Familielidmaatschap.
 7. Vrijwaring
  Het Florine Familielid vrijwaart Florine tegen alle aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de voor het desbetreffende Florine Familielid verrichte werkzaamheden, tenzij die aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van Florine.
 8. Klacht-procedure
  Een klacht van een Florine Familielid met betrekking tot een dienst die is verricht door Florine dient binnen veertien dagen na het ontstaan hiervan te worden ingediend bij het bestuur van Florine.
  Het bestuur van Florine zal alsdan binnen veertien dagen een voorstel ter oplossing van de klacht aan het desbetreffende Florine Familielid doen toekomen.
  Een klacht schort de betalingsverplichting van het desbetreffende Florine Familielid niet op.
  Klachten die voortvloeien uit de relatie tussen het Florine Familielid en een hulpverlener dienen te worden afgehandeld volgens de van toepassing zijnde wettelijke klachten- of tuchtrechtregelingen.
 9. Privacybescherming
  Florine registreert, beheert en verwerkt gegevens van de Florine Familieleden op een zodanige wijze dat de privacy van de Florine Familieleden is gewaarborgd. Florine zal persoonlijke gegevens en informatie van Florine Familieleden slechts gebruiken voor de uitoefening van haar diensten.
  Florine verstrekt alleen informatie aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van haar diensten, of indien dit wettelijk verplicht is gesteld.
  Florine verplicht zich tot naleving van de Wet Persoonsregistratie. Op het eerste verzoek van een Florine Familielid worden zijn persoonlijke gegevens vernietigd.
 10. Nederlandse tekst
  De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is bindend ingeval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden in enige vertaling.
 11. Toepasselijk recht
  Op de rechtsverhouding tussen Aangeslotene en Florine is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Aangeslotene en Florine mochten ontstaan, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslist.